Politică de confidențialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre principale .

În cadrul SC Edil Colore Design SRL, cu sediul în Bistrița, Str. Toamnei, nr. 17 , J06/287/2009, CUI 25643028 , suntem responsabili cu prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Persoana responsabilă cu aceasta este Rus Ionel.

Această Politică de Confidențialitate are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet sanmarco-bistrita.ro, aflată în proprietatea SC Edil Colore Design SRL (numită în continuare și San Marco Bistrița).

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Vizitând pagina noastră web și solicitând înregistrarea la cursurile noastre, vă solicităm anumite date personale pentru a putea desfășura activitatea. Aceste date pot fi:

Date de contact – nume, premune, email și număr de telefon.

Date personale – stare civila, cod numeric personal, varsta.

Materiale multimedia – fotografii, materiale video și materiale audio.

Prin înscrierea la curs/program de training și prin acceptarea prezentului set de termeni și condiții, participantul acceptă ca SC Edil Colore Design SRL poate utiliza folografiile, materialele video sau audio create de personalul sau contractorii pe perioada cursurilor, fără să fie nevoie de solicitarea specială a unui accept al participantului.

 

Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți client al paginii web sau doriți solicitați unul din serviciile noastre, San Marco Bistrița prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi San Marco Bistrița, respectiv pentru preluarea, confirmarea și prelucrarea solicitării efectuate pe pagina web, informarea dumneavoastră asupra stării acesteia, organizarea cursurilor, etc.
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă San Marco Bistrița în contextul serviciilor prestate prin intermediul paginii web, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Solicităm numele și prenumele pentru adresa, contact și pentru legalizarea actelor rezultante absolvirii cursului de make-up.

Solicităm numarul de telefon și adresa de e-mail pentru a vă furniza informații despre serviciile noastre și pentru a vă informa în legătură cu solicitarea dumneavoastră și cursurile în desfășurare. Adresa de e-mail va fi folosită și pentru a soluționa eventualele plângeri sau reclamații privind produsele și serviciile noastre furnizate.

Adresa poștală este colectată în scopul facturării serviciilor solicitate de către dumneavoastră. De asemeneea, va fi folosită și pentru a soluționa eventualele plângeri sau reclamații privind produsele și serviciile noastre furnizate, dar și în vederea comunicărilor ce se vor efectua.

Solicităm codul numeric personal (CNP), starea civilă și nivelul de studii pentru procesara dosarului depus la ANC în vederea solicitării certificatului acreditat pentru a putea profesa meseria învățată și practicată în cadrul cursurilor organizare de San Marco Bistrița. Starea civilă este solicitată în special pentru alcătuirea corectă a dosarului depus în vederea solicitării certificatului eliberat în urma absolvirii. Iar nivelul de studii pentru a confirma eligibilitatea de a participa la cursurile oferite de San Marco Bistrița.

Solicităm data dorită pentru curs și orarul în care se poate asista la acesta pentru o bună organizare și pentru programarea și crearea unui orar structurat al cursurilor în desfășurare, cât și cele viitoare.

Temei:

Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și San Marco Bistrița. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și San Marco Bistrița. De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară în baza unor obligații legale. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea San Marco Bistrița de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile solicitate.

 

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, San Marco Bistrița va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina San Marco Bistrița (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a datelor cu caracter personal, prin solicitarea acestei acțiuni în secțiunea Centru de Confidențialitate a paginii web, va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a fii șters din baza noastră de date. Mai multe detalii despre drepturile dumneavoastră în privința aceasta pot fi găsite la secțiunea „Drepturile de care beneficiați”, din această pagină.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, San Marco Bistrița poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină San Marco Bistrița în desfășurarea activității (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale.

 

Transferul datelor cu caracter personal

în cazul în care se vor schimba asociații San Marco Bistrița sau în caz de divizare, reorganizare, dizolvare, insolvență, este posibil să transferăm datele dumneavoastră către noii deținători sau administratori/lichidatori.

Datele personale nu sunt transferate în tări din afara UE sau SSE, sau către organizații internaționale.

 

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către San Marco Bistrița, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea San Marco Bistrița cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către San Marco Bistrița a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, San Marco Bistrița să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către San Marco Bistrița către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al San Marco Bistrița sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care San Marco Bistrița poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 •  

Accesul minorilor

Conținutul paginii web și a materialelor deținute de San Marco Bistrița nu este destinat minorilor, dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Nu colectăm informații și date ale minorilor sub 16 ani.

 

Măsuri de securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauţie de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

San Marco Bistrița are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Această pagină web folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

Nu ne asumam însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este concepută și găzduită pagina web. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește pagina web.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@sanmarco-bistrita.ro